نکته۱

نمازهای مستحبی زیاد است و آنها را نافله گویند. و بین نمازهای مستحبی ،به خواندن نافله های شبانه روز بیشتر سفارش شده ، و آنها در غیر روز جمعه سی وچهار ركعتند، كه هشت ركعت آن نافله ظهر و هشت ركعت نافله عصر و چهار ركعت نافله مغرب و دو ركعت نافله عشا و یازده ركعت نافله شب و دو ركعت نافله صبح می باشد. و چون دو ركعت نافله عشا را بنابر احتیاط مستحب ... بنابر احتیاط واجب باید نشسته خواند،یك ركعت حساب می شود. ولی در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر، چهارركعت اضافه می شود.

نکته ۲

از یازده ركعت نافله شب ، هشت ركعت آن باید به نیت نافله شب ، و دوركعت آن به نیت نماز شفع ، و یك ركعت آن به نیت نماز وتر خوانده شود. و دستوركامل نافله شب در كتابهای دعا گفته شده است .

نکته ۳

نمازهای نافله را می شود نشسته خواند ولی بهتر است دو ركعت نمازنافله نشسته را یك ركعت حساب كند. مثلا كسی كه می خواهد نافله ظهر را كه هشت ركعت است نشسته بخواند، بهتر است شانزده ركعت بخواند. و اگر می خواهد نماز وتررا نشسته بخواند، دو نماز یك ركعتی نشسته بخواند.

نکته ۴

نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند. ولی نافله عشا را به نیت اینكه شاید مطلوب باشد، می تواند بجا آورد.

وقت نافله های یومیه

نکته ۵

نافله نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می شود.و وقت فضیلت آن ... و وقت آن از اول ظهراست تا موقعی كه آن مقدار از سایه شاخص كه بعداز ظهر پیدا می شود، به اندازه دو هفتم آن شود. مثلا اگر درازی شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدارسایه ای كه بعد از ظهر پیدا می شود به دو وجب رسید، آخر وقت فضیلت نافله ظهر است . و تا آخر وقت فریضه هرگاه پیش از نماز ظهر به قصد ادا بجا آورد، صحیح است . و همچنین وقت ادای نافله عصر، تا وقت ادای فریضه عصر است . نافله ظهر است .

نکته ۶

نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود. فضیلت آن تا... آن تا موقعی است كه آن مقدار از سایه شاخص كه بعد از ظهر پیدا می شود، به چهار هفتم آن برسد. و چنانچه بخواهد نافله ظهر را بعد از نماز ظهر، یا نافله عصر را بعد ازنماز عصر بخواند، بنابر احتیاط واجب نیت ادا و قضا نكند، و به قصد ما فی الذمه بجا آورد.و چنانچه بخواهد نافله ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند، بهتراست نافله ظهر را بعد از نماز ظهر، و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند. وبنابر احتیاط واجب ، نیت ادا و قضا نكند.

نکته۷

وقت نافله مغرب ، بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتی كه سرخی طرف مغرب كه بعد از غروب كردن آفتاب در آسمان پیدا می شود، از بین برود.

نکته ۸

وقت نافله عشا، بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است . و بهتراست بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود.

نکته ۹

نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده می شود. و فضیلت آن بعد از فجر اول است ، تا وقتی كه سرخی طرف مشرق پیدا شود. ونشانه فجر اول در وقت نماز صبح گفته شد. و ممكن است نافله صبح را بعد از نافله شب بلافاصله بخوانند. آن بعد ازگذشتن از نصف شب ، به مقدار خواندن یازده ركعت نماز شب است . ولی احتیاط آن است كه قبل از فجر اول نخوانند، مگر آن كه بعد از نافله شب بلافاصله بخوانند، كه در این صورت مانعی ندارد.

نکته ۱۰

وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح ، و بهتر است نزدیك اذان صبح خوانده شود.

نکته۱۱

مسافر و كسی كه برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، می تواند آن را در اول شب بجا آورد.

نماز غفیله

نکته ۱۲

یكی از نمازهای مستحبی نماز غفیله است ، كه بین نماز مغرب و عشاخوانده می شود. و وقت آن بین نماز مغرب و عشا است  تا وقتی كه سرخی طرف مغرب از بین برود. و در ركعت اول آن بعد از حمد، باید به جای سوره ، این آیه را بخوانند: "و ذاالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین ". و در ركعت دوم بعد از حمد به جای سوره ، این آیه رابخوانند: "و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ماتسقط من ورقهٔ الا یعلمها و لا حبهٔ فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی كتاب مبین ". و در قنوت آن بگویند: "اللهم انی اسألك بمفاتح الغیب التی لا یعلمها الاانت ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی كذا وكذا". و به جای كلمه كذا وكذا حاجتهای خود را بگویند. و بعد بگویند: "اللهم انت ولی نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسألك بحق محمد و آل محمد علیه و علیهم السلام لما قضیتها لی ".