تبلیغات
عشق نماز - احکام وضو

 شرایط وضو

 در وضو واجب است نیت نموده صورت و دستها را بشویند و جلوی سر و روی پاها را مسح كنند.

 شستن صورت

مقدارشستن صورت باید از بالای پیشانی جایی كه موی سر بیرون می آید تا آخر چانه شست و پهنای آن به مقداری كه بین انگشت وسط و شست قرار می گیرد باشد. باید شسته شود

 اگر مختصری از این مقدار را نشویند وضو باطل است و برای آنكه یقین كند این مقدار كامل شسته شده كمی اطراف آن را نیز بشویند.

 سئوال : كسی كه دست یا صورتش كوچكتر یا بزرگتر از معمول مردم باشد چه وظیفه ای دارد؟

جواب : باید ملاحظه كند كه مردمان معمولی تا كجای صورت خود را می شویند او نیز تا همان جا را بشوید.

سئوال : وظیفه كسی در پیشانی او مو روئیده یا جلوی سرش مو ندارد چیست؟

جواب ـ باید به اندازه معمول پیشانی را بشوید.

سئوال : اگر كسی احتمال دهد چرك یا چیز دیگری در ابروها، گوشه های چشم و لب او نمی گذارد آب به آن برسد چه وظیفه ای دارد؟

جواب : چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد باید احتیاط پیش از وضو بررسی كند تا اگر مانعی هست برطرف نماید.

 سئوال : وظیفه كسی كه پوست صورت او از لای مو پیدا باشد چیست؟

جواب ـ باید آب را به پوست برساند و اگر پیدا نباشد شستن مو كافی است و رساندن آب به زیر آن لازم نیست.

سئوال : اگر كسی شك كند پوست صورت از لای مو پیدا است یا نه چه كاری باید انجام دهد؟

جواب: بنا بر احتیاط واجب باید مو را بشوید و آب را به پوست برساند.

سئوال : آیا شستن موهایی كه از حد صورت بیشتر است لازم می باشد؟

جواب : {خیر} واجب نیست مانند زیادی محاسن ( ریش ) كه از درازا یا پهنای صورت گذشته باشد.

سئوال : شستن داخل بینی و مقداری از لب و چشم كه در وقت بستن دیده نمی شود چه حكمی دارد؟

جواب : واجب نیست ولی برای آنكه یقین كند از جاهایی كه باید شسته شود چیزی باقی نمانده مقداری از آنها را نیز بشوید.

سئوال : نمازهای كسی نمی داند در هنگام وضو مقداری از لب و چشم و داخل بینی را شسته یا نه چه حكمی پیدا می كند؟

جواب: كسی كه نمی دانسته باید این مقدار را بشوید اگر نداند در وضوهایی كه گرفته این مقدار را شسته یا نه نمازهایی كه خوانده صحیح است.

سئوال : روش صحیح شستن دستها و صورت در هنگام وضو گرفتن چگونه است؟

جواب: باید صورت و دستها را از بالا به پائین شست و اگر از پائین به بالا بشوید وضو باطل است.

سئوال : اگر دستها را تر كند و به صورت و دستها بكشند وضویش چه حكمی پیدا می كند؟

جواب: چنانچه تری دست به قدری باشد كه بر اثر كشیدن دست آب كمی بر آنها جاری شود كافی است.

شستن دستها

سئوال : برای وضو گرفتن بعد از شستن صورت چه وظیفه ای داریم؟

جواب : باید دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشت ها بشویند.

سئوال : برای آنكه یقین كند آرنج را كاملا شسته چه كاری باید انجام دهد؟

جواب :  باید مقداری بالاتر از آرنج را نیز بشوید

سئوال :  در موقع وضو دستها را باید تا چه قسمتهایی بشوید؟

جواب : باید دستها را تا سر انگشتان بشوید و اگر فقط تا مچ را بشوید وضوی او باطل است.

سئوال : اگر دستها را پیش از وضو تا مچ شسته باشد آیا شستن دوباره آن لازم است؟

جواب :  بله حتی اگر پیش از وضو دستهای خود را تا مچ شسته باشد

سئوال :  شستن دستها و صورت برای وضو گرفتن چند مرتبه لازم است؟

جواب : مرتبه اول: واجب، مرتبه دوم: مستحب، مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام می باشد.

سئوال : در هنگام شستن دستها برای وضو شستن اول و دوم و سوم چگونه محاسبه می گردد؟

جواب :  اما كدام شستن اول یا دوم یا سوم است مربوط به قصد كسی است كه وضو می گیرد پس اگر به قصد شستن مرتبه اول مثلاً ده مرتبه آب به دستها بریزد اشكال ندارد و همه آنها شستن اول حساب می شود و اگر به قصد اینكه سه مرتبه بشوید سه مرتبه آب بریزد مرتبه سوم حرام است.

سئوال :  انجام چه امور و حالاتی برای وضو گرفتن مستحب است؟

جواب : مستحب است وضو را شاداب گرفت و آب وضو به مقدار یك مد باشد.

سئوال :  چه كارهایی در هنگام وضو گرفتن مكروه است؟

جواب ‌: زیاده روی در آب وضو مكروه و چه بسا حرام می گردد.

مسح سر

سئوال : در وضو گرفتن بعد از شستن هر دو دست چه وظیفه ای داریم؟

جواب :  بعد از شستن هر دو دست باید جلوی سر را با تری آب وضو كه در دست مانده مسح كند و بنا بر احتیاط واجب با دست راست از بالا به پایین مسح نماید.

سئوال: جای مسح سر كجاست؟

جواب : یك قسمت از چهار قسمت سر كه مقابل پیشانی است جای مسح می باشد و هر جایی این قسمت را به هر اندازه مسح كند كافی است.

سئوال : به چه مقدار باید سر را مسح كرد؟

جواب: بنا بر احتیاط واجب به مقدار عرض یك انگشت مسح نماید و احتیاط مستحب آن از درازا به اندازه درازای یك انگشت و از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نماید.

سئوال:  آیا لازم است كه مسح سر بر پوست آن باشد؟

جواب : { خیر } لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد. بلكه بر موی جلوی سر نیز صحیح است.

سئوال : كسی كه موی جلوی سرش بلند باشد، چه وظیفه ای دارد؟

جواب : كسی كه موی جلوی سر او به اندازه ای بلند است كه اگر مثلاً شانه كند به صورتش می ریزد یا به جاهای دیگر سر می رسد مانند زنها باید بیخ موها را مسح كند و یا فرق سر را باز كرده پوست سر را مسح كند.

 سئوال : آیا وضوی كسی كه موهای بلند سرش را جلو پیشانی و سر خود جمع كند و آن گاه بر آنها مسح نماید درست است؟

جواب ـ [خیر] بر موهایی كه از جاهای دیگر به جلوی سر جمع كند یا آمده باشد و مسح كند باطل است.

 مسح پـا هـا

سئوال : در وضو بعد از مسح سر نوبت به چه كاری می رسد؟

جواب ـ باید با تری آب وضو كه در دست مانده روی پاها را از مسح كند.

سئوال :  روش صحیح مسح پا چگونه است؟

جواب : روی پاها را از سر یكی از انگشتها تا برآمدگی روی پا مسح كند و بنا بر احتیاط مستحب تا مفصل را مسح نماید.

سئوال : آیا باید مسح پای راست را مقدم بر پای چپ نماید؟

جواب : بنا بر احتیاط مستحب پای راست را مقدم بر مسح پای چپ نماید.

سئوال : آیا می توان با دست چپ پای راست را مسح نمود؟

جواب : [خیر] پای راست را با دست راست و پای چپ را با دست چپ مسح نماید.

سئوال : پهنای مسح پا به چه اندازه ای باید باشد؟

جواب : پهنای مسح پا به هر اندازه باشد كافی است ولی بهتر است به اندازه پهنای سه انگشت بسته باشد وبهتر از آن مسح تمام روی پاست.

سئوال : در مسح پا چه اندازه باید دست را روی پا كشید؟

جواب : واجب نیست كه در مسح پا دست را بر سر انگشت ها بگذارد و سپس به پشت پا بكشد بلكه اگر تمام دست را روی پا بگذارد و كمی بكشد كفایت می كند اگر چه قسمت اول بهتر است.

سئوال : در مسح سر و روی پا چگونه باید عمل كرد؟

جواب : باید دست را روی آن بكشد و اگر دست را نگه دارد و سر یا پا را به آن بكشد وضو باطل است

سئوال : اگر موقعی كه دست را بر سر یا پا می كشد سر یا پا حركت كند وضو چه حكمی پیدا می كند؟

جواب : اشكالی ندارد.

سئوال : اگر جای مسح پا قدری باشد وضو چه حكمی پیدا می كند؟

جواب : جای مسح باید خشك باشد و اگر به قدری تر باشد كه رطوبت كف دست بر آن اثر نكند خلاف احتیاط واجب است. ولی اگر تری آن كم باشد اما رطوبتی كه بعد از مسح در آن دیده می شود بگویند كه از تری كف دست است اشكال ندارد.

سئوال : اگر برای مسح رطوبتی در كف است نمانده باشد چه وظیفه ای دارد؟

جواب : نمی تواند دست را با آب غیر وضو تر كند بلكه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد.

سئوال :  مسح كردن پا از روی جوراب و كفش چه حكمی دارد؟

جواب : باطل است.

سئوال : در چه صورتی مسح از روی جوراب و كفش مسح كند؟

جواب : اگر بر اثر سرمای شدید یا ترس از دزد درنده و مانندآن نتواند كفش یا جوراب رابیرون آورد مسح کردن بر آن اشكال ندارد.

سئوال : اگر روی كفش نجس باشد در هنگام اضطرار چه وظیفه ای دارد؟

جواب: باید چیز پاكی بر آن بیندازد و به آن مسح كند و بنا بر احتیاط واجب تیمم نیز بنماید

سئوال :  وظیفه كسی كه روی پای او نجس است و نمی توان برای مسح آن را آب بكشد چیست؟

جواب ـ باید تیمم نماید


برچسب ها: احکام وضو،

تاریخ : جمعه 21 آذر 1393 | 11:21 ق.ظ | نویسنده : محمدرضا علی پور ایوری | نظرات

  • جعبه جادویی
  • فروش بک لینک انبوه
  • ضایعات