تبلیغات
عشق نماز - شرایط لباس نماز گزار

شرایط لباس نماز گزار

1- پاک باشد.

2- مباح باشد (غصبی نباشد)

3- از اجزاء مردار نباشد

4- از حیوان حرام گوشت نباشد

5- اگر نماز گزار مرد باشد، لباس او ابریشم خالص و طلاباف نباشد

احکام پاک بودن لباس و بدن نماز گزار

1- اگر کسی عمدا با لباس یا بدن نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.

2- کسی که نمی داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است و نماز بخواند،نمازش باطل است.

3- اگر به واسطه ی ندانستن مسأله چیز نجس را نداند نجس است و با آن نماز بخواند، نمازش باطل است.

4- اگر فراموش کند که بدن یا لباس نجس است و در بین نماز یا بعد از آن یادش بیاید،نمازش باطل است.

5- اگر نداند که بدن یا لباس نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده، نماز او صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که اگر وقت دارد دوباره نمازش را بخواند.

6- کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد، چنان که نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده، نمازش صحیح است.

7- اگر لباس را آب بکشد و یقین کند که پاک شده است و با آن نماز بخواند وبعد از نماز بفهمد، پاک نشده است،نمازش صحیح است

یقین به نجاست در لباس بعد از نماز

 شرایط لباس نماز گزار

سوال: من زخمى شده‌ام و بعضى اوقات بدون اینكه متوجه شوم، خون از بدنم جارى مى‌شود و گاهى نماز مى‌خوانم و وقتى نمازم تمام مى‌شود متوجه مى‌شوم لباسم خونى بوده، در حالى كه وقت نماز هم به پایان رسیده است، آیا باید نمازم را قضا كنم، یا نمازم درست است؟

جواب: در فرض مذكور كه پس از اتمام نماز متوجه شده‌اید لباس شما نجس بوده، نماز صحیح است و قضا ندارد، بلكه چنانچه تطهیر خون جراحت مشقت نوعیه داشته باشد یا مستلزم حرج شخصى باشد، لازم نیست و نماز خواندن با آن اشكال ندارد.

علم به نجاست لباس در ابین نمازچه حکمی دارد

سوال: نمازگزارى در حال نماز خواندن و یا در پایان نماز متوجه مى‌‌شود که بخشى از لباسش و یا بخشى از فرش محل اقامه نمازش نجس مى‌‌باشد حکمش چیست؟ و تکلیف نمازش چه مى باشد؟ لطفاً مارا راهنمائى کنید.

جواب: نجس بودن فرش ضررى به نماز نمى‌زند مگر در صورتى كه فرش و یا بدن و یا لباس نمازگزار، تر باشد به طورى كه نجاست فرش به بدن یا لباس سرایت كند.

و در مورد لباس چنانچه بعد از نماز متوجه شود كه لباسش نجس بوده، نمازى كه خوانده صحیح است و اگر در اثناى نماز متوجه شود که لباسش از قبل نجس بوده در وسعت وقت نماز باطل است ولى اگر در وسط نماز لباسش نجس شود و وقت هم داشته باشد چنانچه آب كشیدن لباس یا عوض كردن یا بیرون آوردن آن، نماز را به هم نزند باید در بین نماز لباس را آب بكشد یا عوض كند و یا اگر لباس دیگرى عورت را پوشانده، لباس را بیرون آورد والا باید نماز را بشكند و با لباس پاك نماز بخواند.

حکم لباس ساخته شده از پر

سوال: لباسى که داخلش پَر (پرندگان) باشد و در کشورهاى غیراسلامى دوخته شده باشد چه حکمى دارد؟

جواب: پر تمامى پرندگان پاک است ولى در صورتى كه پر از پرندگان حرام گوشت باشد، همراه داشتن آن در نماز موجب بطلان است.

نجس شدن بدن در حین نماز

سوال: اگر در بین نماز از بینى یا دیگر اعضاى بدن خون بیاید چه باید كرد؟ آیا باید نماز را قطع كرد؟

جواب: اگر امکان آب کشیدن به طورى که نماز را بهم نزند وجود داشته باشد، باید آن را آب کشید وگرنه در وسعت وقت باید نماز را قطع نمود و با بدن پاک نماز خواند، و اگر وقت تنگ است باید با همان وضعیت نماز را تمام كرد و صحیح است. البته این حالتها در صورتى است که خون بیش از مقدار معفُوّ (کمتر از درهم) باشد. ولى اگر بمقدار معفوّ باشد، اشکال ندارد

مقدار پوشش لازم در نماز

سوال:  آیا استفاده از چادر در حین نماز خواندن واجب است و نماز خواندن با مانتو و مقنعه و یا روسرى در صورت پوشش قسمت‌هاى مربوطه مشکل ایجاد مى‌کند؟

جواب: براى زن واجب است در حال نماز تمام بدن خود را بپوشاند، فقط باز گذاشتن گردى صورت و دست‌ها تا مچ و پاها تا مفصل ساق پا (در صورتى که نامحرم نباشد) نماز را باطل نمى‌کند و پوشاندن لازم نیست با چادر باشد.

کنار رفتن پوشش زن در نماز

سوال: اگر در نماز خانم‌ها، لحظه‌اى هرچند كوتاه، قسمتى از اعضایى كه خانم‌ها باید در حال نماز بپوشانند دیده شود حكم نماز آنها چیست؟ (منظور اینكه لحظه‌اى دیده شود و سپس فوراً توسط نمازگزار پوشانده شود.)

ج) در فرض مذکور اگر بى‌اختیار باشد، نمازش اشکال ندارد.

اعلام نجاست لباس نمازگزار

سوال: اگر بدانى لباس كسى نجس است و ممكن است با آن نماز بخواند و به او نگوییم اشكال دارد؟

جواب: لازم نیست بگویید.

موى حیوان حرام گوشت در لباس نمازگزار

سوال آیا همانگونه كه موى حیوان حرام گوشت مانند گربه اگر در لباس نمازگزار باشد نماز او باطل است حكم پر پرندگان حرام گوشت مانند طوطی هم همین است؟

جواب: در حكم مذكور تفاوتى بین حیوانات حرام گوشت وجود ندارد.

استفاده از ساعت آب طلا کارى شده براى مرد

سوال : بعضاً براى جلوگیرى از سیاه شدن بند یا قاب ساعت‌هاى طلایى رنگ از پوشش آب طلا استفاده مى‌شود. استفاده از این ساعت‌ها براى مردان چه حکمى دارد؟

جواب : اگر صدق پوشش طلا مى‌کند، اشکال دارد.‏

همراه داشتن لباسهاى کوچکِ نجس در حین نماز

سوال: اگر انسان, وسیله نجسى (مثلا جوراب) در جیب خود داشته باشد و براى نماز آنرا بیرون نیاورد (عمداً یا سهواً), نماز او چگونه است؟

جواب: در فرض سؤال، محمول نجس (یا متنجس) موجب بطلان نماز نمى‌شود

 نماز خواندن با كفش

سوال: کسى که سجده را روى صندلى به جا مى‌‌آورد آیا مى‌‌تواند با کفش نماز بخواند؟

جواب: مانع ندارد مگر آنكه بتواند سایر مواضع سجده را بر زمین بگذارد كه در این صورت مراعات آن لازم است

خون داخل بینى در نماز

سوال: خون داخل بینى که بیرون نمى‌‌آید ولى با آینه دیده مى‌‌شود، آیا براى نماز اشکال دارد؟

جواب: اشكال ندارد.

تطهیر دندان‌هاى مصنوعى نجس براى نماز

سوال: اگر دندان‌هاى مصنوعى به سبب خون دهان یا به سبب دیگر نجس شده باشد آیا شستن آن براى نماز لازم است؟

جواب : اگر ظاهر دهان پاك باشد، نماز صحیح است.

خروج خون از بینى نمازگزار

سوال : اگر کسى بین نماز خون دماغ شد حکم نمازش چیست؟

جواب : اگر امكان جلوگیرى از آن وجود دارد، جلوگیرى نماید وگرنه چنانچه وقت نماز ضیق نباشد، نماز را بشكند و تطهیر نماید ولى اگر وقت ضیق باشد، مى‌تواند با همان حال نماز بخواند.

ترشحات دمل در لباس نمازگزار

سوال: چندین سال است که در بدن من، به اصطلاح پزشکى فیستول ایجاد شده است و بعضى از مواقع از آنها ترشحاتى شبیه چرک و گاهى مواقع خون بیرون مى‌آید و من متوجه آن نمى‌شوم، اگر لباس من به این مواد آلوده شود، مثلاً به اندازه یک سکه نماز خواندن با آن چه حکمى دارد؟ آیا باید لباس را عوض کرد یا مانعى ندارد؟

جواب : اگر در بدن یا لباس نمازگزار خون زخم یا جراحت یا دُمَل باشد، چنانچه طورى است كه آب كشیدن بدن یا لباس یا عوض كردن لباس براى بیشتر مردم یا براى خصوص او سخت است، تا وقتى كه زخم یا جراحت یا دُمَل خوب نشده است، مى‌تواند‏‏ با آن خون نماز بخواند. و همچنین است اگر چركى كه با خون بیرون آمده یا دوایى كه روى زخم گذاشته‌اند و نجس شده، در بدن یا لباس او باشد.

همراه داشتن شیئ غصبى در نماز

سوال: اگر در نماز وسیله‌اى غصبى همراهمان باشد ولى جزئى از لباسمان نباشد، مثلاً یک تسبیح غصبى در جیبمان باشد، آیا نمازمان باطل مى‌شود و اشکال دارد یا خیر؟

جواب : اشکال ندارد.

نماز خواندن با وضوى نماز قبلى

سوال: آیا با وضویى که براى نماز صبح گرفته شده مى‌توان نماز ظهر را اقامه کرد؟

جواب : وقتى وضوى صحیح گرفتید (چه به قصد بجا آوردن نماز یا خواندن قرآن و دعا و یا به قصد طهارت)، تا وقتى که آن وضو باطل نشده است، مى‌‌توانید اعمالى را که نیاز به وضو دارد انجام بدهید اگر چه شک در باطل شدن آن داشته باشید که در این صورت مى‌‌توانید به شک اعتنا نکنید و بگویید وضویتان باقى است و باطل نشده است.

نماز خواندن با وضوى نماز قبلى

سوال: آیا با وضویى که براى نماز صبح گرفته شده مى‌توان نماز ظهر را اقامه کرد؟

جواب : وقتى وضوى صحیح گرفتید (چه به قصد بجا آوردن نماز یا خواندن قرآن و دعا و یا به قصد طهارت)، تا وقتى که آن وضو باطل نشده است، مى‌‌توانید اعمالى را که نیاز به وضو دارد انجام بدهید اگر چه شک در باطل شدن آن داشته باشید که در این صورت مى‌‌توانید به شک اعتنا نکنید و بگویید وضویتان باقى است و باطل نشده است.

خواندن نماز با چادر بدن‌نما

سوال: آیا نماز خواندن با چادر نازک که شبح بدن زیر آن نمایان است صحیح است؟ اگر صحیح نیست کسى که با این پوشش نماز خوانده وظیفه‌اش چیست؟

جواب : بنابر احتیاط واجب پوشاندن شبح بدن لازم است و بدون ستر آن نماز صحیح نیست ولى نمازهایى كه با اعتقاد به صحّت به صورت مذكور خوانده شده، صحیح و مجزى بوده است

نماز خواندن با لباس آغشته به خون

سوال : فردى هنگام كشتن حیوانى حلال گوشت خون روى لباسش مى‌‌چكد، بعد با همان لباس نماز مى‌‌خواند، آیا نماز او صحیح است یا خیر؟

جواب : اگر به وجود خون روى لباسش جهل داشته و بعد از نماز فهمیده و یا خون كمتر از درهم بوده، نمازش صحیح است و در غیر این صورت باید نمازش را اعاده نماید.

 منبع: توضیح المسایل مراجعبرچسب ها: شرایط لباس نماز گزار،

تاریخ : جمعه 21 آذر 1393 | 10:03 ق.ظ | نویسنده : محمدرضا علی پور ایوری | نظرات

  • جعبه جادویی
  • فروش بک لینک انبوه
  • ضایعات